Regulamentul oficial al campaniei promoţionale Martisor Dentar

Perioada campaniei: 01.03.2017 – 08.03.2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională “Martisor Dentar” este organizată de L&L Dentotal S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Grigorescu 18, Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6177/2003 , cod unic de inregistrare 15417597, şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 5216/2007 (denumită în continuare “Organizator” sau “DentalClinica”).

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăsurării campaniei pe site-ul www.dentalclinica.ro/concursmartisor. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului de L&L Dentotal S.R.L., Strada Matei Voivod nr 112, Sector 3, Bucuresti Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăsurarea Campaniei, cu condiţia înstiintării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat şi autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului in aplicatia de concurs a campaniei “Martisor Dentar”.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională “Martisor Dentar” este organizată în conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂSURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională “Martisor Dentar” este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promoţională “Martisor Dentar” se desfăşoară pe pagina de facebook la adresa facebook.com/dentalclinica, în perioada 01 martie 2017 – 08 martie 2017.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională “Martisor Dentar” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoţională “Martisor Dentar” angajaţii şi/sau colaboratorii Dental Clinica, precum şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociaţiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care Dental Clinica deţine participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum şi angajaţii agenţiilor implicate şi ai companiilor distribuitoare ale Dental Clinicaşi rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să se supuna şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei Dental Clinica şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site www.dentalclinica.ro/concursmartisor sau va fi comunicat gratuit oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: Dental Clinica, Strada Matei Voivod nr 112, Sector 3, Bucuresti

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Utilizatorii vor trebui să voteze premiul dorit pe pagina de Facebook a dentalclinica la adresa facebook.com/dentalclinica in cadrul postarii concurusului “Martisor Dentar”, la , şi să valideze votul prin reactie la postarea facebook, sa distribuie postarea cu textul “#dentalclinica” inclus.

Câștigatorii la categoriile de nominalizați vor fi desemnați astfel: alegerea aleatorie a unui castigator prin extragere cu numar generat de random.org. Acordarea premiilor se efectueaza doar la atingerea a minimum: 1000 reactii pentru “un implant gratuit”, 750 reactii pentru “la doua implanturi comandate, unul este gratuit”, 500 reactii pentru “albire” si 250 reactii pentru detartraj.

Se poate vota o singură dată per fiecare utilizator de facebook pe toată durata concursului. Participantul poat esa schimbe reactia, implicit schimband si premiul dorit, dar totodata si pozitia sa in lista celor votanti, necesar validarii in urma extragerii numarului aleator prin random.org.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

1 x implant gratuit.

1 x la doua implanturi comandate, al trei-lea se ofera gratuit.

1 x albire

1 x detartraj

În cadrul acestei campanii promoţionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea premiilor. Imaginile din concurs reprezinta medicii stomatologi care vor efectua lucrarile.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorii vor fi desemnati la sfarsitul campaniei, pe baza unei extrageri prin tragere la sorti prin intermediul random.org şi vor fi publicati pagina de facebook DentalClinica (facebook.com/dentalclinica) cel tarziu pe data de 12 martie 2017

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Premiile pot fi revendicate in maximum 30 de zile calendaristice de la anuntarea castigatorilor, termen dupa care se pierde dreptul de revendicare. Pentru a-si revendica premiul, toti câştigătorii sunt obligaţi să contacteze departamentul de marketing la prin mesaj privat pe facebook, prin: menţionarea concursului la care au participat, precum si a premiului, numelui, prenumelui, numărului de telefon pentru a fi inregistrati in baza de date. Numele şi prenumele trebuie să coincidă cu cele afisate pe pagina de Facebook, sau dovada gradului de rudenie in cazul in care se doreste transferul catre o ruda de maximum gradul 3.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial.

În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigatorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice participant suspect de frauda fara o explicatie si/sau notificare prealabila.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonereaza de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a României.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: DentalClinica, cu sediul în Strada Matei Voivod nr 112, Sector 3, Bucuresti, în termen de maxim 4 (patru) săptamâni de la data tragerii la sorţi. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestaţie.

Dental Clinica S.R.L.